آمار کلی

کد ملی: 128462XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پخته سپاهان جزیره مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1390/03/01 تا کنون