آمار کلی

کد ملی: 093431XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلس صنعت ابتکار پاژ نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/28 تا کنون