آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهیگیران پره دوستی عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/17 تا 1397/12/27