آمار کلی

کد ملی: 106090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاریابی و مشاوره شغلی آرمان گستر چناران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/24 تا کنون