آمار کلی

کد ملی: 117110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی احیا صنعت زاینده رود عضو هیئت مدیره فعال 1390/05/20 تا کنون