آمار کلی

کد ملی: 093368XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فولاد الکتریک بازرس علی البدل فعال 1389/11/04 تا کنون