آمار کلی

کد ملی: 424024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه پایدار گنجه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/20 تا کنون