آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی فنی و مهندسی کویر کاوان خوار بازرس اصلی فعال 1384/12/20 تا کنون