آمار کلی

کد ملی: 357003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سهیل الوند کنگان گروه 4843 بازرس اصلی فعال 1391/12/12 تا کنون