آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی قایمشهر و حومه بازرس اصلی فعال 1388/05/07 تا کنون