آمار کلی

کد ملی: 375250XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مهر شماره 18 شهرستان سقز مدیرعامل فعال 1391/10/07 تا کنون