آمار کلی

کد ملی: 250000

تعداد کل شرکت‌ها: 71

شرکت فعال: 53

خارج شده: 14

منحل شده: 4

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمارت زرین فاتح خلیل رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/19 تا کنون
مهر آب ایلیا عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/15 تا کنون
کشتیرانی نسیم دریای لیان عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/06 تا کنون
هییت کبدی استان گلستان عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/23 تا کنون
زاگرس صنعت موکریان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/21 تا کنون
ابنیه راه گستر سبلان عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/11/16 تا 1397/02/25
ماندگار برهان آراد عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/07 تا کنون
راستین آل ور گستران تجارت آذربایجان عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/03 تا کنون
آریا پونل گشت عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/12 تا کنون
تهران شهر نیروانا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/03 تا کنون
سپید صنعت متل قو مدیرعامل منحل شده 1395/06/31 تا کنون
سیمین گویش رامسر عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/13 تا کنون
تشریفات گشت آریانا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/03/12 تا 1395/10/09
سما صنعت مکاری نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/09 تا کنون
صفا جورییان آرتاویل اردبیل رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/31 تا کنون
سبز جویان تکاب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/09 تا 1395/06/04
آیین تراز پاسارگاد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/04 تا کنون
سایان سایار ذهن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/20 تا کنون
فکر برتر بهداشت آذربایجان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/14 تا کنون
داوری حسنی عدل پرور سبحان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/12 تا کنون
طلایه گستر دام و ماکیان عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/26 تا کنون
جمال تجارت فجر طوس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/20 تا کنون
بهره ور سازان صاحب ایده خزر عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/10/13 تا 1396/05/16
چشمه عدل اکرام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/06 تا کنون
تامین سامان میلاد آسیا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/09/15 تا 1397/06/01
جهان دانش خوارزمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/30 تا کنون
کارآزمودگان آبادانی نوشهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/18 تا کنون
پردیس زیما گستر آراد رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/22 تا کنون
اروم تازه اندیشان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/11 تا کنون
آبادگران آذین بند شهر سبلان عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/09 تا کنون
مهندسین مشاور سفیر محیط کیانا یزد عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/09 تا 1396/12/10
پارسیان آناشید تجارت هرمزگان عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/07 تا کنون
تخشا امرتات کاسپین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/03 تا کنون
آرمان تجارت گیتی سامان ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/07 تا کنون
قرآن و عترت صبا مهر گرمی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/07 تا کنون
جهان تجارت عصر پویایی پارسیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/30 تا کنون
روماک تجارت ساحل شوکا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/21 تا کنون
پایدار توسعه هنر معماری رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1394/03/31 تا کنون
یاشیل یاز آفاق آذربایجان عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/30 تا کنون
کوی و برزن نیکنامان ارس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/30 تا کنون
خدمات بندری و بازرگانی بویه دریای بندر مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/27 تا کنون
گسترش داده چکاوک عضو هیئت مدیره منحل شده 1394/03/20 تا کنون
کشت و صنعت دهقان بند کوشا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/30 تا کنون
ایدین سفر سولدوز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/27 تا کنون
کوشا تجارت امین ایرانیان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/02/13 تا 1396/10/18
شکوه پایدار طبرستان عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/10 تا کنون
حسابگران منطق تراز آذربایجان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/02 تا کنون
ساختمانی و تاسیساتی مهین کاران هرمز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/16 تا کنون
دیبا درمان ایرانیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/12/12 تا 1395/12/18
قانون یاوران شمس اردبیل مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/06 تا کنون
پیشرو حساب عصر پویا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/09/05 تا کنون
پارس کرامت عرصه نوین رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/20 تا کنون
مهندسی پاک زیستان مازند سبز عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/07/07 تا 1393/10/07
رستار گیتی صنم عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/30 تا کنون
سرو قامتان نمونه طلوع جاوید نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/05/18 تا کنون
فنی مهندسی باختر صنعت ایرانیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/04/09 تا 1398/10/02
توسعه انرژی پوشش پاک رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/26 تا کنون
هاشم کبیر صالح خاوران رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/01/16 تا کنون
گل نسترن فریدونشهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/09/25 تا کنون
فراز بالان کتول مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1391/01/20 تا کنون
پیمان بنا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/05/10 تا کنون
در شرکت تانکر بار امید اردبیل عضو هیئت مدیره فعال 1388/09/21 تا کنون
سیاره جهان گشت عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/03/26 تا 1391/10/05
خورشید تابان آبادان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1385/12/15 تا کنون
آرام پویا جنوب عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/08/26 تا 1385/03/08
تاکسی تلفنی صبای همدان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1383/04/10 تا کنون
آرش بار زاهدان عضو هیئت مدیره فعال 1383/02/16 تا کنون
اصول کاران آبادان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1382/10/04 تا کنون
مهر ثریتا عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/04/07 تا 1382/04/08
یاران پونک گاز رئیس هیئت مدیره فعال 1382/02/17 تا کنون
سهاسان تهران رئیس هیئت مدیره خارج شده 1382/01/05 تا 1384/05/15