آمار کلی

کد ملی: 393244XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور بند آب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/05 تا کنون
مهندسان مشاورپارس اسلوب بازرس اصلی فعال 1397/05/20 تا کنون