آمار کلی

کد ملی: 590995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دامپروری و کشاورزی سبز پروران الموت عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/02 تا کنون