آمار کلی

کد ملی: 303196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی و مهندسی صنعت پویان سبزواران بازرس اصلی فعال 1398/02/22 تا کنون