آمار کلی

کد ملی: 371964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیاک نو آرا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/03 تا کنون