آمار کلی

کد ملی: 339184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جقین عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/26 تا کنون