آمار کلی

کد ملی: 183006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دز پارت صنعت زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/21 تا کنون