آمار کلی

کد ملی: 206301XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس چرخش باختر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/30 تا کنون