آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری و عمرانی تدبیر گستران نوین فردوسی بازرس اصلی خارج شده 1395/06/21 تا 1398/06/21