آمار کلی

کد ملی: 274053XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهان تامین توسعه بیکران مدیرعامل فعال 1397/12/05 تا کنون