آمار کلی

کد ملی: 007964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهداشت و درمان پاسارگاد جابر بازرس اصلی فعال 1396/08/08 تا کنون