آمار کلی

کد ملی: 633005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدرسه کسب و کار نوآفرینان امین اوستا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/16 تا کنون