آمار کلی

کد ملی: 462180XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی پشتیبانی رهنمای بیرجند نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/14 تا کنون
خدمات فنی مهندسی ماهوت گاز کویر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/21 تا کنون