آمار کلی

کد ملی: 185007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی خدماتی تمنا گستر جنوب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/06/02 تا 1397/08/20