آمار کلی

کد ملی: 373156XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیصد و نود و پنج مرغ تخم گذار رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/07/29 تا 1396/05/04