آمار کلی

کد ملی: 121870XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شماره یک کارکنان جامعه المصطفی ص العالمیه بازرس اصلی منحل شده 1389/03/05 تا کنون