آمار کلی

کد ملی: 007847XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی و زیارتی راه پرواز عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/10 تا کنون