آمار کلی

کد ملی: 032319XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صرافی محسن سیف الدین و شرکا مدیرعامل خارج شده 1395/10/13 تا 1396/05/01