آمار کلی

کد ملی: 038363XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن پیشگامان توسعه مسکن قم منشی هییت مدیره خارج شده 1395/07/12 تا 1397/12/26