آمار کلی

کد ملی: 197173XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صادق بهساز بختیاری نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/11 تا کنون