آمار کلی

کد ملی: 287235XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان ثمین راه مکریان آباد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/07 تا کنون