آمار کلی

کد ملی: 229608XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل سهره ترابر بازرس اصلی فعال 1397/08/20 تا کنون