آمار کلی

کد ملی: 294950XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
موج ماندگار قرن رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/22 تا 1399/06/04