آمار کلی

کد ملی: 109149XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهد فیلم بازرس اصلی فعال 1397/10/11 تا کنون