آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زنبورداری بهارستان گروه 2503 تحت شماره 1241 13/5 / 86 در این اداره بثبت رسیده و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/06/11 تا کنون