آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پنج هزار و هیجده تولید بذر سادات باشت عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/11/19 تا 1393/12/13