آمار کلی

کد ملی: 038422XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرواز گشت آسمان آبی نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/07/08 تا 1396/08/02