آمار کلی

کد ملی: 500002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراز الکتروکاوش آمل مدیرعامل فعال 1392/07/25 تا کنون