آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی پایدار رسانا کرج مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/10/20 تا 1387/04/15