آمار کلی

کد ملی: 007757XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع قارچ کیمیا مروارید عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/01/16 تا کنون