آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن پیشگیری از اعتیاد ارشاد چالدران خزانه دار فعال 1391/12/24 تا کنون