آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدف سازان هیمالیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1385/02/19 تا کنون