آمار کلی

کد ملی: 264953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل رهنورد بندر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/03/29 تا 1394/03/07