آمار کلی

کد ملی: 275360XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریان نیرو رای مدیرعامل فعال 1398/02/24 تا کنون
تولیدی پویش نیرو پایا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/25 تا کنون
طلیعه داران طوبی عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/27 تا کنون
دامداری بازرگانی طلیعه داران طوبی عضو هیئت مدیره فعال 1390/12/11 تا کنون
فن اکسین ویرا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/02/06 تا کنون