آمار کلی

کد ملی: 237025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمرغ پروران پارسه عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/19 تا کنون