آمار کلی

کد ملی: 182012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشداد پویان تاریانا بازرس اصلی فعال 1398/08/06 تا کنون