آمار کلی

کد ملی: 299151XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو تدارک تابان بازرس اصلی فعال 1397/10/22 تا کنون