آمار کلی

کد ملی: 353934XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن صنفی کارگری مسیولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان هرمزگان بازرس علی البدل فعال 1397/10/29 تا کنون