آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صفحات ترکیبی آلومینیوم رنگین مدیرعامل خارج شده 1383/02/09 تا 1386/05/14